kitcity.school-sql.edu.pl
Basala hygienrutiner region örebro


Hälso- och sjukvårdslagen uttrycker tydliga

Riktlinjer för vårdhygien inom öppenvård och slutenvård. open_in_new. Riktlinjer från SFVH - Svensk förening för Vårdhygien.

› media › dokument

Här har vi samlat informations- och utbildningsmaterial för dig som arbetar som hygienombud inom öppen eller sluten vård samt inom kommunal vård.
 • Den viktigaste åtgärden för
 • Är Region Örebro läns

  Tvätthantering av arbetskläder inom den kommunala hälso-och sjukvården i Region Örebro län, Vårdhygieniska riktlinjer (Pdf, kB).

  Den viktigaste åtgärden för

 • Riktlinjer för basal hygien inom den kommunala hälso- och sjukvården i Region Örebro län Datum: Region Örebro län 1. Inledning Basala hygienrutiner ska gälla överallt där vård och omsorg bedrivs. De ska tillämpas i alla vårdsituationer och av all personal som är yrkesmässigt.
 • Riktlinjer för basal hygien inom den

  Basal hygien vid kommunal vård och omsorg. Riktlinje avsedd för kommunerna i Örebro län. Författad av: Medicinskt ansvariga sjuksköterskor inom kommunerna i Örebro län och hygiensjuksköterskor, Vårdhygien, Region Örebro län. Beslutad av: Socialcheferna i Örebro län.


   De ska genomgå grundutbildning för

  Film- Basala hygienrutiner, Region Örebro län. Basal hygien i vård och omsorg (SOSFS ) Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg – Meddelandeblad. Smittrisker, Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS Rena händer räddar liv – Folkhälsomyndigheten.

  Basala hygienrutiner ska tillämpas av

   Hygienombud inom Region Örebro län. Hygienombudet är arbetsplatsens ombud och kontaktperson i vårdhygienfrågor. Inom förvaltningen ska varje arbetsplats som bedriver patientnära vård/behandling ha tillgång till ett hygienombud, dvs. små arbetsplatser inom samma verksamhet kan dela på rollen.


  Vissa regioner har en

  till basala hygienrutiner. Studien syftade även till att undersöka om det fanns någon skillnad i följsamhet till basala hygienrutiner vid de undersökta sjukhusens röntgenkliniker. Metod: Studien är en prospektiv observationsstudie med kvantitativ design och är baserad på observationsprotokoll.


 • basala hygienrutiner region örebro