kitcity.school-sql.edu.pl
Varför gör man en revision


Revision meaning

Varför gör man en revision? Syftet med att göra en revision är att ge ägare, fordringsägare och andra som har ett intresse av företaget en insikt i om företaget följer de lagstadgade krav och regler som finns. När en revision görs av resultat- och balansräkningen kan revisorerna intyga att företagets resultat har redovisats på ett korrekt sätt.

Vad gör en revisor

Varför gör man en intern revision? En internrevision visar hur verksamheten ser ut vid en viss specifik tidpunkt. Det är viktigt att komma ihåg att en sådan granskning inte visar hela bilden. Syftet är att ge organisationen möjlighet att hitta vägar till förbättring och effektivisering av arbetet. Vem utför internrevision?.


  Revision synonym

Att låta en revisor genomföra en revision på företaget ger dig trygghet och bättre kontroll över verksamheten. Du får en kvalitetsstämpel på hur väl processer och rutiner fungerar och att företagets finansiella rapporter är i sin ordning.

Revisionsberättelse

Varför revision? Revisionen är en vedertagen kvalitetsstämpel gentemot tredje part. Potentiella investerare, leverantörer eller banker tar del av dels företagets rapporter, dels revisorns rapporter över dessa. Revision skapar också trygghet och trovärdighet internt i det reviderade företaget.


Revision engelska

 • Revisor – vad gör en revisor? Förutom att granska företagets ekonomi fungerar en revisor ofta som proaktiv rådgivare, bollplank och problemlösare åt sina kunder. Att ha en revisor ökar dessutom trovärdigheten utåt – här förklarar jag varför.
 • Revisor utbildning

   En revision innebär att ett företags redovisning (bl a bokföring, bokslut, årsredovisning) och företagsledningens förvaltning oberoende granskas. Revision utförs av en revisor. Revision ska enligt aktiebolagslagen utföras enligt god revisionssed.

  Revision betyder

  Revision betyder att företagets årsredovisning, bokföring och bokslut granskas. Man gör även en granskning av företagsledningens arbete och förvaltning. Det är företagets revisorer som gör en revision. Du som företagsledare ska alltså inte göra den själv. Detta eftersom revision innebär att det ska göras en oberoende granskning.

 • Revision engelska

 • varför gör man en revision
 • Revision svenska

  Varför gör man en intern revision? En internrevision visar hur verksamheten ser ut vid en viss specifik tidpunkt. Det är viktigt att komma ihåg att en sådan granskning inte visar hela bilden. Syftet är att ge organisationen möjlighet att hitta vägar till förbättring och effektivisering av arbetet. Vem utför internrevision?.


 • Revision svenska