kitcity.school-sql.edu.pl
Frågor om flerspråkighet


 • Språkutveckling i förskolan tips
 • Tema språk förskola

  Flerspråkigheten för med sig nya frågor, insikter och utmaningar. Det blir allt vanligare att människor är flerspråkiga eller gärna vill bli det. Här presenterar vi resultat av forskning om flerspråkighet.

   Flerspråkighet i förskolan skolverket

  Frågor om flerspråkighet Vi ger råd och vägledning till stat, kommun och region om hur flerspråkigheten kan hanteras i verksamheten. Vi har ingen etablerad frågeverksamhet via telefon och e-post utan arbetar främst med vägledningar och liknande stöd.

 • frågor om flerspråkighet


 • Språkutveckling i förskolan tips

  Självklart finns ingen skarp gräns mel- lan dem. Den sociolingvistiska forskningen omfattar bland annat frågor om flerspråkighet på samhällsnivå: exempelvis om och hur en nations språk och utbildningspolitik upprätthåller och stödjer flerspråkighet, vilka dominerande ideologier om språk som finns och när, hur och var dessa tar sig uttryck.

  Språkutvecklande arbetssätt i förskolan - skolverket

   › Inspiration och stöd i arbetet › Stöd i arbetet › Flerspråkighet som resurs för alla åldrar Flerspråkighet som resurs för alla åldrar Att nyanlända elever får använda alla sina språk som resurs är en grund för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

  Flerspråkighet i förskolan material

  En gemensam nämnare är att frågor om två- och flerspråkighet sätts i ett politiskt, socialt och kulturellt sammanhang. Inriktningen hämtar näring i sociolingvistikens intresse för språkets variation och förändring, men tillämpar detta på frågor som inbegriper fler än ett språk.

  Flerspråkighet i förskolan diva

  › Stöd i arbetet › Flerspråkighet i förskolan Flerspråkighet i förskolan I förskolan möts människor från olika kulturer som talar olika språk. Med rätt stöttning kan de flerspråkiga barnen utveckla både sitt modersmål och svenskan. Globalt sett är det vanligt att barn kan flera språk.

  Flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan

 • Forskning och publikationer Råd och vägledning Kunskapsspridning Kontakt Vi ger råd och rekommendationer om svenska som andraspråk och flerspråkighet i samhället och yrkeslivet.


 • Språkdomäner förskola mall

  Denna bok handlar om hur förskolan i Sverige på olika sätt kan främja barns två- eller flerspråkighet. Med utgångspunkt från hur flerspråkigheten fördelas över världen kan vi konstatera att flertalet av jordens länder har befolkningsgrupper som talar mer än ett språk. Inledning 7 1) Håkansson
 • Flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan