kitcity.school-sql.edu.pl
Olika sorters jäv


Jäv kommunallag

Det finns flera olika sorters jäv, dessa hittar du bland annat i 4 kap 13 § Rättegångsbalken, se här: Delikatessjäv utgör den tionde punkten i paragrafen. Delikatessjäv kan således vara fall av jäv som inte faller in under någon av de andra punkterna, men som ändå utgör jäv. En domare med vissa.

När är man jävig

Punkt 1: partsjäv, intressejäv och närståendejäv. Punkt 1 kan delas in i tre olika sorters jäv; partsjäv, intressejäv och närståendejäv. Partsjäv handlar om att en person som deltar beredningen av ärendet också är part i ärendet. Till exempel att någon bereder ett anställningsärende där hen själv är sökande.

Är jäv ett brott

Punkt 1 kan delas in i tre olika sorters jäv som ligger ganska nära varandra. Det är till att börja med partsjäv, dvs fall där vederbörande själv är part i ärendet. Ett exempel är att någon handlägger ett anställningsärende där han eller hon själv är sökande, ett annat att han eller hon.

  Jäv i offentlig tjänst

Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse. Följande jävsgrunder kan urskiljas: Sakägarjäv, intressejäv och släktskapsjäv Punkt 1 kan delas in i tre olika sorters jäv som ligger ganska nära varandra. Det är till att börja med sakägarjäv, dvs fall där saken angår vederbörande själv. Ett exempel.

Jävig person

 • Olika typer av jäv. Det finns olika typer av jäv, bland annat domarjäv, släktskapsjäv, intressejäv, ställföreträdarjäv, ombudsjäv Vilka som anses vara närstående. Vilka som är ”närstående” i jävssituationer skiljer sig mellan de olika lagarna. Enligt förvaltningslagen är exempel på närstående.
 • Jävsregler

  I förvaltningslagen 16 § finns 4 olika grupper av jäv: Sakägar-, intresse- och närståendejäv; Ställföreträdar- och ombudsjäv; Tvåinstansjäv; Delikatessjäv; Sakägar-, intresse- och närståendejäv.


 • Jävig person
 • Jäv anställning

   Det finns olika sorters jäv såsom sakägarjäv, släktskapsjäv, intressejäv, ställföreträdarjäv, tillsynsjäv, ombudsjäv och delikatessjäv. “Som politiker eller tjänsteman hos byggnadsnämnden föreligger jäv om exempelvis: saken angår dig själv eller någon närstående.

  Jäv synonym

  Jäv är en rätts- eller beslutssituation där en person kan tänkas vara partisk eller där det finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet för personens opartiskhet. Den som invändningen riktas mot kallas jävig. En jävig person får inte delta i beslutet i fråga eller i förberedelserna för beslutet.


 • olika sorters jäv